algemene voorwaarden

Elke klant is geacht onze Algemene Voorwaarden te kennen en deze aanvaard te hebben. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Groep Advance erkend.

Art. 1 Het ondertekenen van een prijsbestek, bestelbon of leveringsbon, evenals een schriftelijk akkoord via gewone post of elektronische post is bindend en houdt in dat de koper akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Art. 2 De in onze catalogi, prijslijsten, offertes of overeenkomsten opgegeven prijzen zijn exclusief btw en dienen enkel als Wijzigingen en meerwerken niet vermeld in onze offerte worden afzonderlijk aangerekend. Prijzen voor onze diensten kunnen op ieder ogenblik aangepast worden aan schommelde wisselkoersen of markttendensen, en dit zonder voorafgaande berichtgeving. Offertes zijn geldig gedurende 30 dagen.

Art. 3 Betalingsvoorwaarden: Facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

Art. 4 De voor de uitvoering van de werken/leveringen vermelde termijnen/tijdstippen zijn louter indicatief en bij benadering opgegeven. Overschrijding van de vooropgestelde termijnen geeft de klant niet het recht tot ontbinding van de overeenkomst, noch schadevergoeding te vorderen, noch betalingen van de verschuldigde bedragen te weigeren of in te houden. De werken zullen steeds uitgevoerd worden, zelfs wanneer de uitvoering met grote vertraging geschiedt.

Art. 5 Groep Advance kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor slechte weersomstandigheden noch enige schade die deze weersomstandigheden met zich meebrengen na uitvoering van de werken.

Art. 6 De klant is er toe gehouden voor de uitvoering der werken een plan ter hand te stellen aan de aannemer waarop
alle ondergrondse leidingen, constructies en dergelijke duidelijk zijn aangeduid, met vermelding van aard en diepte ervan. Ingeval van ontstentenis van zulke plannen draagt de klant de volledige verantwoordelijkheid van eventuele schade aan voormelde leidingen en/of constructies. Bovendien zal de klant de aannemer schriftelijk de nodige instructies geven met betrekking tot de afstanden die in acht genomen moeten worden naar de scheidingslijn met andere erven in verband met het planten van bomen en levende hagen. De aannemer draagt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid. De vereiste officiële toelatingsvergunningen tot het uitvoeren van werken dienen door de klant te worden aangevraagd en voorgelegd.

Art. 7 De aannemer wordt ontheven van de door hem aangegane verbintenis tot het leveren van bestelde planten wanneer hij wegens overmacht (oogstmislukking, droogte, vorst,….) niet in de mogelijkheid is aan zijn verbintenissen te voldoen. Hij zal hiervoor nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld. Deze planten kunnen vervangen worden door gelijkaardige of benaderende variëteiten.

Art.8 Bij aanleg van daktuinen of patio’s zal de klant de aannemer schriftelijk inlichten aangaande de bouwconstructie en weerstand van het gebouw om de voorziene tuinaanleg behoorlijk te kunnen uitvoeren. De klant dient zich hiervoor voldoende in te lichten over de opbouw van het dak bij een bouwkundig architect. De werken worden met de uiterste zorg uitgevoerd, doch kan de aannemer niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele lekken, scheuren of negatieve constructieve gevolgen na de aanleg van het dakterras/tuin.

Art. 9 Alle leveringen worden door de klant geacht te zijn aanvaard, behoudens schriftelijk protest binnen de 8 dagen na factuurdatum.

Art. 10 Alle ontwerpen blijven het artistieke eigendom van de aannemer en mogen niet zonder zijn akkoord gereproduceerd of uitgevoerd worden, geheel of gedeeltelijk. Indien dit toch gebeurt zal een schadevergoeding gefactureerd worden ten
belope van 10% van de prijsraming.

Art. 11 De exacte plaatsbepaling op de werf van een constructie of afsluiting is ten laste van de opdrachtgever. Op vraag van de opdrachtgever plaatsen wij afsluitingen op de scheidingslijn, die wordt aangeduid door de klant of zijn afgevaardigde d.m.v. een piketpaaltje. Alle verantwoordelijkheid omtrent de geldende voorschriften blijft bij de opdrachtgever. Advance Greencare kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor de locatie (of het verplaatsen) van deze constructie indien deze plaatsbepaling niet, niet duidelijk, of niet correct werd kenbaar gemaakt door de opdrachtgever.

Art. 12 De aanvraag voor enige vereiste vergunning of toelating voor uitvoering van de overeengekomen of bijkomende werken (bv stedenbouwkundige vergunning, vergunning bronbemaling, inneming openbare weg, parkeerverbod, …) is steeds ten laste van de opdrachtgever. Deze vergunningsaanvraag is nooit, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, inbegrepen in de eenheidsprijzen van de aannemingsovereenkomst. Ook is Advance Greencare in geen geval aansprakelijk voor inbreuken tegen enige vergunningsplicht of inbreuken tegen opgelegde eisen eigen aan een vergunning die van toepassing zou kunnen zijn op de aangenomen werken.

Art. 13 Garantie:
Buitenbeplantingen en aanleg: Het terug in groei komen van de door de aannemer geleverde en aangelegde beplanting wordt vanaf de plantdatum voor één jaar gewaarborgd, voor zover het onderhoud op basis van een onderhoudscontract door de aannemer is gebeurd. De gratis vervanging van niet in groei gekomen planten geschiedt echter slechts eenmaal en dit op vertoon van de afgestorven planten. De werkuren vallen in ieder geval ten laste van de klant. De garantievoorwaarden vervallen in geval van overmacht zoals overstromingen, uitzonderlijke droogte, vorst, strooizout,… De kiemkracht en de zuiverheid van de geleverd graszaden worden eveneens gewaarborgd volgens de desbetreffende normen. Het mislukken van een gazon door eventuele terreinvervuiling,
slecht onderhoud door de klant, door abnormale weersomstandigheden of welke oorzaak ook valt nimmer ten laste van de aannemer. Voor eventueel opkomend onkruid na het zaaien van het gazon worden geen klachten aanvaard. De garantie geeft nooit aanleiding tot schadevergoeding vergoeding van welke aard ook.

Art. 14 Verzending van de koopwaar is geheel voor risico van de klant, ook wanneer ze franco geschiedt.

Art. 15 Voor de uitvoering van de werken geschieden de betalingen als volgt:
30% bij het sluiten van de overeenkomst
40% volgens de vordering der werken
30% bij de beëindiging der werken
Al onze facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld in de betalingsvoorwaarden. De BTW en mogelijke rechten zijn ten laste van de klant. De aanvaarding van wissels in betaling levert nimmer schuldvernieuwing op. Op alle niet-betaalde facturen

Art. 16 Annulaties worden aanvaard tot 14 dagen voor de geplande uitvoeringsdatum, tenzij anders overeengekomen.

Art. 17 In geval van niet-tijdige betaling wordt het bedrag daarvan verhoogd met 15% met een minimum van € 25,- voorschadevergoeding, zonder dat hiertoe ingebrekestelling noodzakelijk is. Bij uitblijven van een betaling binnen 15 dagen zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling zal een verwijlintrest verschuldigd zijn van 12% per jaar vanaf de vervaldag van de factuur. De schuld wordt van rechtswege eveneens verhoogd met 10% met een minimum van 500€ als schadeloosstelling.

Art. 18 Indien er geen verdere samenwerking meer gewenst is, om welke reden dan ook, door de klant, kan dit nooit leiden tot enige vorm van schadevergoeding ten opzichte van Groep Advance. Alle overeengekomen bedragen voor de uitgevoerde werken en voorbereidingen dienen voldaan te worden. Bij beëindiging van de samenwerking door Groep Advance, om welke reden dan ook, kan dit nooit leiden tot een schadeclaim vanwege de klant.

Art. 19 IIn geval van betwisting zijn de Dendermondse Rechtbanken enkel bevoegd dit te beoordelen. Klachten dienen binnen 7 dagen na factuurdatum te gebeuren per aangetekende zending.